Logo
Image

ตลาดโบราณน้ำพอง

 

ประวัติอำเภอน้ำพอง

 

อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น เดิมเป็นหนึ่งในห้าอำเภอของเมืองขอนแก่นในอดีต คือ

อำเภอเมือง อำเภอน้าพอง อำเภอชนบท อำเภอภูเวียง และอำเภอพล เป็นอำเภอที่สำคัญ ในด้านทิศ
เหนือของตัวจังหวัดขอนแก่น มีแม่น้ำพองไหลผ่านถือเป็นสายเลือดที่หล่อเลี้ยงชาวน้ำพองในการ
ประกอบอาชีพด้าน เกษตรกรรม ในอดีตมีการการคมนาคมที่ขนส่งสินค้าตามลำน้ำพองบริเวณท่า
หว้า หมู่ที่ ๓ ตำบลน้ำพอง

 

เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๔๕๐ ทางราชการได้ตั้งอำเภอขึ้นโดยแรกเริ่มใช้ชื่อว่า"อำเภอท่า

หว้า" มีหลวงผดุงแคว้นประจันทร์เป็นนายอำเภอคนแรก ต่อมาได้เปลี่ยนชื่ออำเภอเป็น"อำเภอน้ำ
พอง" ตามสถานที่สำคัญคือแม่น้ำพอง ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นต้นมา ที่ว่าการอำเภอน้ำพองหลัง
แรก ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒ สายขอนแก่น-อุดรธานี ตรงบริเวณ
ตลาดเทศบาลตำบลน้ำพอง ตำบลน้ำพอง ในปัจจุบัน ในขณะเมื่อเริ่มตั้งอำเภอมีอาณาเขตกว้างใหญ่
ระหว่างปี พ.ศ.๒๔๗๘ - ๒๔๘๒ สมัยหลวงศรีนครานุรักษ์เป็นนายอำเภอ ได้พิจารณาเห็นว่าที่ตั้ง
สถานที่ราชการคับแคบไม่มีทางที่จะขยายได้ ทั้งสถานที่ราชการและบ้านพักราชการชำรุดทรุดโทรม
ประกอบกับมีที่ตั้งที่เหมาะสมแก่การบริหารราชการ ใกล้ ๆ สถานีรถไฟหนองกุง(สถานีรถไฟน้ำพอง
ในปัจจุบัน) เพื่อสะดวกในการติดต่อราชการกับจังหวัดและอำเภออื่น ๆ ควรที่จะมีการย้ายที่ว่าการ
อำเภอ แต่กระทรวงมหาดไทยได้พิจารณาเห็นว่าทางรถไฟยังไม่เสร็จเรียบร้อย จึงให้ระงับการย้ายที่ว่า
การอำเภอไว้

 

ต่อมาปี พศ.๒๔๘๙ ร.ต.ท.มุข ประเสริฐวงษ์ ย้ายมาดำรงตำแหน่งนายอำเภอน้ำพอง

ประชาชนส่วนใหญ่ต้องการให้ย้ายที่ว่าการอำเภอไปตั้งใกล้ ๆ สถานีรถไฟดังกล่าว
กระทรวงมหาดไทยจึงอนุมัติให้ย้ายที่ว่าการอำเภอไปตั้งใกล้กับสถานีรถไฟหนองกุง โดยมีราษฎร
บริจาคที่ดินสำหรับใช้เป็นสถานที่ตั้งที่ว่าการอำเภอ รวมเนื้อที่ ๑๗-๐-๙๖ ตารางวา อาคารที่ว่าการ
อำเภอหลังที่สองได้สร้างเสร็จสมบูรณ์เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๔๙๓ ส่วนราชการต่างๆ ได้เปิด
ให้บริการประชาชนเมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๔๙๓ มีข้าหลวงตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ภาค
๔ เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารที่ว่าการอำเภอเมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๔๙๕

 

ในปี พ.ศ.๒๕๓๙ ในสมัยนายสุนัยน์ หิริญ เป็นนายอำเภอน้ำพอง กรมการปกครองได้จัดสรร

งบประมาณจำนวน ๖,๕๙๔,๕๓๑ บาท เพื่อก่อสร้างทีว่าการอำเภอหลังใหม่ โดยก่อสร้างแล้วเสร็จ
และใช้เป็นศูนย์ราชการเพื่อบริการประชาชน ตั้งแต่วันที ๒ มิถุนายน ๒๕๔๐ เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน

 

ประวัติตลาดชุมชนหนองกุง

 

ตลาดชุมชนหนองกุงหรือตลาดรถไฟ หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า ตลาดน้ำพองเก่า หรือตลาด

น้ำพองใน ตั้งอยู่ในตำบลวังชัย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ซึ่งอยู่ใกล้ๆ กับสถานีรถไฟน้ำพอง
ตลาดนี้มีลักษณะเป็นเรือนไม้เก่าสองชั้น มีทั้งหมด 4 คูหาด้วยกัน แต่ละคูหาจะมีอยู่ 10 ห้อง จากคำ
บอกเล่าของคุณลุงเสงี่ยม ทองศรี ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในตลาดแห่งนี้ได้เล่าว่า ตลาดแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นมา
นานกว่า 50 ปีแล้ว ซึ่งตลาดแห่งนี้ตั้งอยู่ในพื้นที่ของการรถไฟ ในอดีตชาวบ้านก็จะทำการค้าขายที่
หน้าห้องของตนเอง แต่ปัจจุบัน ชาวบ้านส่วนใหญ่จะออกไปค้าขายในตลาดสดมากกว่า และส่วนหนึ่ง
ก็ออกไปทำงานนอกบ้านหรือในกรุงเทพมหานคร ตลาดนี้จึงไม่ค่อยคึกคักเหมือนเมื่อก่อน
Image
คุณลุงเสงี่ยม ทองศรี

 

ข้อมูลจากการสอบถามจากคุณวราพงษ์ จันดาอ่อน ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลวังชัย

และคุณถิรญา ศรีชมชื่น เจ้าหน้าที่ของเทศบาล ได้เล่าว่าตลาดแห่งนี้สร้างขึ้นตั้งแต่พ.ศ. 2498 พร้อม
กับการสร้างสถานีรถไฟ ซึ่งเดิมสันนิษฐานว่าน่าจะสร้างไว้ให้พนักงานที่ก่อสร้างทางรถไฟ หรือ
พนักงานรถไฟใช้พักอาศัย ต่อมาจึงเปิดให้ชาวบ้านเข้ามาเช่าอยู่กัน ปัจจุบันตลาดแห่งนี้ก็ยังคงรูป
แบบเดิมอยู่ ไม่ได้มีการบูรณะปรับปรุงอะไร มีเพียงบางห้องเท่านั้นที่ทำการบูรณะซ่อมแซม เนื่องจาก
อยู่ในพื้นที่ของการรถไฟ ถ้าหากจะเปลี่ยนแปลงอะไร ต้องทำการขออนุญาตไปยังการรถไฟก่อน
นั่นเอง
Image
คุณวราพงษ์ จันดาอ่อน

Image
คุณถิรญา ศรีชมชื่น

 

ภาพบรรยากาศในตลาด

 

  • Image Image Image
  • Image Image Image
  • Image Image Image
  • Image Image Image

Review Video

Image

Featured Images